مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      معرفی
 


دکتر حسین خراسانی زاده
رئیس مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب،خشکسالی و تغییر اقلیم
تلفن:55912449-031
پست الکترونیک: Khorasan@kashanu.ac.ir
Khorasan.old.kashanu.ac.ir
 
معرفی مرکز

به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی منطقه در حوزه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم و نظر به ظرفیت های موجود دانشگاه، مرکز تحقیقات علمی- کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم با مشارکت شرکت آب و فاضلاب کاشان تأسیس شده است. منظور از منطقه بر اساس تقسیمات کشوری محدوده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل می باشد.